Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tęsdami naršymą Jūs sutinkate su skiltyje “Privatumo politika” aprašyta slapukų naudojimo tvarka. Norėdami pakeisti slapukų naudojimo tvarką, Tai galite padaryti savo naudojamos naršyklės žinyno skyriuje bet kuriuo metu. Tęsti naršymą
Užsiregistruoti Pamiršote slaptažodį?
Prisijungti
Sutarties sąlygos

BENDROSIOS VARTOJIMO KREDITO SUTARTIES SĄLYGOS

1. VARTOJAMI TERMINAI

1.1. Bendrosios sąlygos – šios bendrosios vartojimo kredito sutarties sąlygos, skelbiamos Sveitainėje www.litcredit.lt.

1.2. Specialiosios sąlygos – Kredito davėjui nusprendus suteikti Kreditą Kredito gavėjui išsiunčiamos specialiosios vartojimo kredito sutarties sąlygos, kuriose išdėstomos konkretaus pagal Kredito sutartį suteikiamo Kredito sąlygos, tokios kaip Kredito suma, Bendra kredito kaina, Kredito terminas, įmokų dydis ir jų mokėjimo tvarka, pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokami delspinigiai ir kitos sąlygos, kurių parengimui Kredito gavėjas galėjo daryti įtaką, pateikdamas Kredito paraišką ir rinkdamasis vieną iš Kredito davėjo siūlomų Kredito variantų.

1.3. Kredito sutartis – susitarimas tarp Kredito davėjo ir Kredito gavėjo, susidedantis iš Bendrųjų ir Specialiųjų sąlygų bei Kredito paraiškos su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais

1.4. Kredito davėjas – interneto svetainę www.litcredit.lt valdanti UAB "Litkreditas", juridinio asmens kodas 303941855, adresas: Ramybės g. 4-70, Vilniaus m. LT-02103, Buveinės ir korespondencijos  adresas: Ulonų g.5, Vilniaus m. LT-08240, kurios viena iš pagrindinių veiklos sričių - kreditavimo paslaugų teikimas.

1.5. Kredito gavėjas - Kredito davėjo nustatytus kriterijus atitinkantis veiksnus fizinis asmuo, kuris nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje ir kuris siekia sudaryti ar sudaro Kredito sutartį su Kredito davėju asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti.

1.6. Kredito paraiška – Bendrosiose sąlygose nustatyta forma ir tvarka išreikštas Kredito gavėjo noras gauti Kreditą iš Kredito davėjo.

1.7. Kreditas –pinigų suma, kurią Kredito davėjas, remiantis Kredito sutartimi, suteikia ar įsipareigoja suteikti Kredito gavėjui,

1.8. Bendra kredito kaina – lygi pagal šios sutarties nuostatas apskaičiuotų palūkanų ir sutarties specialiosiose sąlygose nurodyto administravimo mokesčio sumai. Ši kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik pagal paraišką suteikiamo kredito atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų, susijusių su kredito davėjo iki tol kredito gavėjui suteiktais kreditais ar ateityje suteikiamais kreditais bei išlaidų, susijusių su suteikto kredito grąžinimo termino pratęsimais, jei tokių būtų.

1.9. Bendros kredito kainos metinė norma – Bendra kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu ir apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatyme ir Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 03-245 „Dėl bendros Vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Bendros Vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo tvarkos taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.10. Bendra mokama suma-  Kredito ir Bendros kredito kainos suma, kurią Kredito gavėjas privalo būti sumokėjęs Kredito davėjui pasibaigus Kredito terminui.

1.11. Kredito gavėjo registracijos mokestis – vienkartinis mokestis, kurį Kredito gavėjas registracijos Svetainėje metu privalo sumokėti, siekdamas patvirtinti savo tapatybę ir išreikšti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Registracijos mokesčio dydis, kurį vienašališkai nustato Kredito davėjas, nurodomas Svetainėje. Registracijos mokesčio mokėjimo duomenis Kredito davėjas naudoja Kredito gavėjo tapatybei nustatyti ir jis nėra grąžinamas, nepriklausomai nuo to, ar Kredito gavėjui yra suteikiamas Kreditas, ar ne.

1.12. Kredito pratęsimo mokestis – mokestis, kurį Kredito gavėjas sumoka už Kredito termino pratęsimą.

1.13. Palūkanos – metinių fiksuotųjų palūkanų, nustatytų Vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose, piniginė išraiška, kurias Vartojimo kredito gavėjas privalo sumokėti Vartojimo kredito davėjui už naudojimąsi Kreditu. Palūkanos yra skaičiuojamos nuo Vartojimo kredito išmokėjimo Vartojimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kada visas Vartojimo kreditas yra faktiškai grąžinamas Vartojimo kredito davėjui.

1.14. Delspinigiai – Sutartyje nustatyta pinigų suma, kurią įsipareigoja ir privalo sumokėti Kredito gavėjas už laiku nevykdomus Sutartyje numatytus finansinius įsipareigojimus.

1.15. Nuostoliai – visi papildomi kaštai, kuriuos patiria Kredito davėjas siekdamas apginti, išsaugoti ar įgyvendinti savo pažeistas teises pagal Sutartį ir kurie nėra žinomi Kredito davėjui iš  anksto

1.16. Sąskaita banke –  Atsiskaitomoji sąskaita kurią atidarant tam bankui LR istatymu nustatyta tavrka buvo privalomai nustatyta asmens tapatybė pateikiant originalų Kredito gavėjo asmens tapatybės dokumentą ir šio dokumento kopija saugoma tame banke.

1.17. Svetainė – Kredito davėjo valdoma internetinė svetainė adresu www.litcredit.lt. Kredito gavėjui žinoma ir suprantama, kad Svetainėje veikianti Kredito gavėjo sistema yra prilyginama patvariai laikmenai taip, kaip ji apibrėžiama LR Vartojimo kredito įstatyme.

1.18. Slaptažodis – unikali skaičių ir raidžių kombinacija, kurią Kredito gavėjas registracijos proceso metu savarankiškai sukūrė ir kurią pasitelkęs Kredito gavėjas patvirtina savo tapatybę.

1.19. Profilis – Svetainėje išsaugoti Kredito gavėjo duomenys, informacija apie Kreditą bei su juo susijusi informacija, kurie tampa prieinami Kredito gavėjui, Svetainėje įvedus savo el. pašto adresą ir Slaptažodį.

1.20. Sąskaita – Kredito davėjo išrašyta sąskaita, kurioje nurodoma Kredito suma, bendrą kredito kainą sudarančios išlaidos bei kiti mokėjimai, turinti savo identifikacijos numerį, kurį Kredito gavėjas turi nurodyti Kredito grąžinimo ir/ar su juo susijusių mokesčių mokėjimo momentu.

1.21. Standartinė informacija – Svetainėje paskelbta standartinė informacija apie vartojimo kreditą.

1.22. Tapatybės patvirtinimo priemonės – Kredito gavėjo susikurtas slaptažodis,kredito gavėjo el. pašto adresas, telefono numeris, Kredito davėjo jam suteiktas ID.

 

2. SUTARTIES OBJEKTAS IR TEISINIS PAGRINDAS

2.1. Kredito sutartis yra sudaroma elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu, Kredito gavėjui siekiant gauti trumpalaikį vartojimo kreditą.

2.2. Papildomai, be Kredito sutarties, Šalių teisės ir prievolės yra nustatytos Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose, kuriais reguliuojami distancijos ir vartotojų kreditavimo sutarčių klausimai, įskaitant, bet neapsiribojant LR Civilinio kodekso, LR Vartojimo kredito įstatymo bei LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas.

2.3. Bendrosios sąlygos įsigalioja tuo momentu, kai Kredito gavėjas patvirtina savo tapatybę Kredito sutartyje nustatyta tvarka sumokėdamas Kredito gavėjo registracijos mokestį.

3. KREDITO PARAIŠKA

3.1. Siekdamas sudaryti Kredito sutartį ir gauti Kreditą, Kredito gavėjas turi būti užsiregistravęs kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje bei atitikti šiuos kriterijus:

3.1.1. būti veiksnus,pilnametis  fizinis asmuo;

3.1.2. nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

3.1.3. gauti pastovias mėnesines pajamas;

3.1.4. turėti atsiskaitomąją sąskaitą Banke;

3.1.5. atitikti kitus Bendrosiose sąlygose nustatytus reikalavimus, būti atidžiai perskaitęs ir susipažinęs su svetainėje paskelbta standartine informacija  bei specialiosiomis sutarties sąlygomis taip pat vykdyti jose nustatytus įsipareigojimus.

3.2. Registracijos metu kredito gavėjas Svetainėje užpildo Registracijos anektą, užpildydamas visas joje nurodytas skiltis bei susikurdamas Slaptažodį, kurio pagalba vėliau bus nustatoma jo tapatybė Svetainėje. Be kitų duomenų,  Registracijos anketoje Kredito gavėjas nurodo pasirinktą pageidaujamo gauti Kredito sumą, taip pat nurodo pasirinktą Kredito grąžinimo terminą. Visa Kredito gavėjo pateikta informacija turi būti teisinga ir išsami. Registracijos anketa priimama tik tuomet, kai  Kredito gavėjas pateikia nurodytus patvirtinimus bei paspaudžia nuorodą „Užsiregistruoti“.

3.3. Kredito gavėjui  užpildžius  Registracijos anketą  ir pateikus paraišką, sistema sugeneruoja ir el. paštu išsiunčia šią  Sutartį Standartinę informaciją apie kreditą bei Sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir pateikia kredito gavėjui šią sutartį koduojantį unikalų MD5 algoritmo 32 simbolių kodą (toliau – MD5)

3.4. Įregistruoto Kredito Gavėjo  paraiška pradedama nagrinėti tik patvirtinus paraišką patvirtinimo kodu,išsiųstu į kredito paraiškoje nurodytą telefono numerį ir, jei paraiška teikiama pirmą kartą, jam pervedus registracijos mokestį iš savo Banko sąskaitos į Kredito davėjo Banko sąskaitą. Sutikimas su šia sutartimi taip pat yra laikomas besąlygišku ir neatšaukiamu kredito gavėjo nurodymu Bankui iš kurio buvo sumokėtas registracijos mokestis ir į kurį yra išmokamos kredito lėšos, pateikti patvirtintą Kredito gavėjo asmens tapatybės dokumento ar duomenų kopiją. Banko sąskaitos, iš kurios sumokamas mokestis, savininko duomenys privalo sutapti su Kredito paraiškoje pateiktaisduomenimis. Kredito gavėjas suvokia, kad registracijos mokestis nėra grąžinamas nepriklausomai nuo to, ar Kreditas suteikiamas, ar ne. Šio pavedimo mokėjimo paskirtyje Kredito gavėjas privalo įrašyti: „Tvirtinu savo tapatybę ir sutinku su sutarties sąlygomis kurių MD5 kodas yra......“  .

3.4.1. Šalių sutarimu, MD5 kodo nurodymas registracijos mokesčio pavedime ir pavedimo patvirtinimas yra laikomas Naudotojo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą galią, o nuo jo sumokėjimo momento Standartinė informacija ir Vartojimo kredito sutartis yra laikomos patvirtintomis ir prilyginamos sandoriui, sudarytam rašytine forma, bei sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Naudotojo parašu kiekviename jų lape.

3.5. Gavęs Kredito paraišką, o jei Kredito gavėjas registruojasi pirmą kartą ir registracijos mokestį bei patvirtinimą, kaip tai nurodyta 3.4.p., vadovaudamasis Kredito davėjo taikoma mokumo vertinimo tvarka, Kredito davėjas įvertina Kredito gavėjo mokumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Kredito sutarties sudarymo su Kredito gavėju. Esant poreikiui, kredito davėjo prašymu, kredito gavėjas privalo pateikti visus duomenis ir dokumentus, reikalingus tinkamai įvertinti jo mokumą ir patikrinti pateiktą informaciją. Apie priimtą sprendimą Kredito gavėjas informuojamas trumpąja žinute, kurioje nurodoma Kredito gavėjui suteikiamo Kredito suma bei visi mokėjimai, Kredito gavėjo mokėtini Kredito davėjui, taip pat jų sumokėjimo data.

3.6. Jei Kredito paraiška dėl mokumo patikrinimo metu gautų rezultatų yra atmetama, Kredito davėjas apie tai informuoja Kredito gavėją trumpąja žinute, kartu nurodydamas duomenų bazes, kuriose buvo atliktas mokumo patikrinimas, taip pat kitą įstatymų reikalaujama informaciją, jei to reikalauja Kredito gavėjas.

3.7.  Sekančius kartus jungdamasis prie savo Profilio, Kredito gavėjas nurodo savo el.pašto adresą, ir Slaptažodį, kuriais prisijungė prie Profilio pirmosios registracijos metu.

3.8. Norėdamas gauti Kreditą antrą, trečią ar kitus kartus, jei Kredito paraiškoje nurodyti duomenys nuo pirmo Kredito nebuvo pakeisti, Kredito gavėjas pateikia pakartotiną Kredito paraišką patvirtindamas šį pageidavimą  į registracijos metu nurodytą telefono numerį išsiųstu patvirtinimo kodu.

3.9. Jei bet kuri Kredito gavėjo Kredito paraiškoje pateikta informacija pasikeitė, Kredito gavėjas privalo raštu pranešti apie tai Kredito davėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po atitinkamų pasikeitimų.

3.10. Kiekvieną kartą pateikdamas Kredito paraišką  Kredito gavėjas patvirtina, jog:

3.10.1. Naudotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Vartojimo kredito sutarties sąlygas, jas supranta, o atlikdamas šioje sutartyje nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su Vartojimo kredito sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti;

3.10.2. Kredito gavėjas turėjo galimybę konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo joje numatytomis sąlygomis, o sprendimas taip skolintis yra priimtas racionaliai, apgalvotai ir atsakingai;

3.10.3. Kredito gavėjas yra pajėgus prisiimti konkretų, šioje sutartyje nustatytą, finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Kredito gavėjas yra pajėgus įvykdyti;

3.10.4. Kredito gavėjas   yra mokus ir nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo kreditingumą;

3.10.5. Kredito gavėjo prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Kredito gavėjas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Naudotojui, o Paraiška yra teikiama gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus.

3.10.6. Kredito gavėjas supranta, jog kredito palūkanų norma yra nustatyta atsižvelgiant į Kredito davėjo prisiimamą didelę riziką skolinant nuotoliniu, iš dalies automatizuotu ir greitu būdu, nereikalaujant jokio prievolių vykdymo užtikrinimo, o taip pat į santykinai dideles išlaidas priverstine tvarka išieškant nedideles pinigų sumas.

3.11. Kiekvieną kartą pateikdamas Kredito paraišką Kredito gavėjas garantuoja ir patvirtina, kad suteikė visą jam žinomą ir Kredito davėjo reikalaujamą informaciją apie savo mokumą, įskaitant dabartinę savo bei savo šeimos finansinę situaciją, kredito istoriją ir informaciją apie esamą ir buvusį finansinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą, esamus ir planuojamus įsipareigojimus, bei kitas įsipareigojimų pagal Kredito sutartį vykdymui reikšmingas aplinkybes.

3.12. Kredito gavėjas patvirtina ir pareiškia, kad jis įvertino savo galimybes ir turi finansines galimybes vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal Kredito sutartį.Kredito gavėjas supranta, kad tinkamos informacijos nurodymas Kredito paraiškoje ir jos įvertinimas turi esminės reikšmės jo įsipareigojimų vykdymui ir atsakomybei pagal Kredito sutartį.

4. SUTARTIES SUDARYMAS

4.1. Bendrųjų sąlygų nustatytu būdu ir tvarka pateikta Kredito paraiška patvirtina, kad Kredito gavėjas atidžiai perskaitė bei susipažino su Standartine informacija ir Bendrosiomis sąlygomis bei Sutikimu tvarkyti asmens duomenis  šie dokumentai atitinka Kredito gavėjo valią bei nepažeidžia jo teisių.

4.2. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti suteikti Kreditą Kredito gavėjui, jeigu prieš Kredito išmokėjimą paaiškėja, kad:

4.2.1. Kredito gavėjas Kredito davėjui pateikė klaidingą informaciją apie save, savo šeimą, mokumą ar kitas reikšmingas aplinkybes; arba

4.2.2. Kredito gavėjo finansinė padėtis pablogėjo taip, kad, Kredito gavėjo nuomone, iškilo grėsmė, jog Kredito gavėjas nesugebės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį; arba

4.2.3. Kredito davėjo pasirinktos skolų išieškojimo bendrovės, bet kokio kito kreditingumo informacijos teikėjo ar asmens, tvarkančio jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, viešojo registro duomenimis Kredito gavėjas turi įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie nebuvo tinkamai ar laiku įvykdyti, arba

4.2.4. Kredito gavėjas neatitinka Kredito davėjo nustatytų reikalavimų:

4.2.4.1. numatytų 3.1, punkte;

4.2.4.2. turi skolų, kurios skelbiamos viešose skolininkų duomenų bazėse;

4.2.4.3. yra nustatytas aukštas Kredito gavėjo kreditingumo reitingas.

4.3. Sudarant Kredito sutartį suteikiamo Kredito suma sudaro ne daugiau kaip 40 proc. Kredito gavėjo tvarių pajamų, kurios apskaičiuojamos iš Kredito gavėjo gaunamų pajamų atėmus visus Kredito paraiškoje nurodytus įsipareigojimus finansų įstaigoms.

4.4. Kredito gavėjo pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai suprantami kaip Kredito gavėjo šeimos pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai, išskyrus atvejus, jei Kredito gavėjas pateikia įrodymų, kad tinkamam kreditingumo vertinimui pakanka informacijos tik apie Kredito gavėją. Šeima yra laikomi susituokę asmenys. Tinkamam šeimos pajamų, išlaidų ir finansinių įsipareigojimų vertinimui Kredito gavėjas privalo pateikti visus teisės aktuose reikalaujamus sutikimus, leidimus ir/ar patvirtinimus, kurių pagrindu bus renkami duomenys ir dokumentai iš trečiųjų asmenų, patvirtinantys ar paneigiantys Kredito gavėjo pateikiamą informaciją kreditingumo vertinimui.

 

4.5. Nusprendus suteikti Kreditą, Kredito davėjas parengia Kredito sutarties Specialiąsias sąlygas su unikaliu jų identifikaciniu numeriu ir išsiunčia jas Kredito gavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu bei patalpina Kredito gavėjo Profilyje Svetainėje, o Kredito gavėjui pageidaujant – išsiunčia paštu Kredito paraiškoje nurodytu adresu, taip pat perveda Kredito sumą Kredito gavėjui Bendrųjų sąlygų 5.1. p. nustatytu būdu ir tvarka.

5. KREDITO DYDIS IR SUTEIKIMAS. KREDITO TERMINO PRATĘSIMAS

5.1. Kredito davėjas suteikia Kreditą Kredito gavėjui, pervesdamas jį į Kredito gavėjo Banko sąskaitą, iš kurios Kredito gavėjas sumokėjo Kredito gavėjo registracijos mokestį. Kredito gavėjui suteikiamo Kredito dydis ir terminas yra nustatomas Kredito davėjo sprendimu pagal Kredito gavėjo pageidavimus, neviršijant Kredito davėjo nustatytų ir Svetainėje paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų.

5.2. Kredito suteikimo diena laikoma diena, kurią Kredito davėjas padarė Kredito sumos pavedimą į Kredito gavėjo Banko sąskaitą, kaip nurodyta Bendrųjų sąlygų 5.1. p.

5.3. Kredito gavėjas  turi teisę pratęsti Kredito grąžinimo terminą iki 30 dienų, neribotą kartų skaičių. Kredito gavėjui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus, arba jei nuo pradinio termino, kada turėjo būti grąžintas kreditas, praėjo daugiau kaip 365 dienos, arba jei pratęsus terminą bendra vartojimo kredito kaina viršys bendrą vartojimo kredito sumą, kredito davėjas turi teisę atsisakyti pratęsti terminą. 

 5.4. Kredito terminas pratęsiamas Kredito gavėjui sumokėjus Svetainėje nurodytą Kredito pratęsimo mokestį, pervedant jį į Kredito davėjo Banko sąskaitą. Šis mokestis nėra įskaitomas į Bendrą Kredito kainą.

5.5. Kredito gavėjas Kredito termino pratęsimo mokesčio pervedime privalo nurodyti, kad mokėjimo paskirtis yra „Sutarties Nr. xxx pratęsimas”. Tuo atveju, jei sumokėto Kredito pratęsimo mokesčio suma yra nepakankama Kredito gavėjo nurodytam pageidaujamam Kredito termino pratęsimo laikotarpiui, Kredito grąžinimo terminas pratęsiamas atitinkamam trumpesniam laikotarpiui. Tuo atveju, jei Kredito terminą pratęsti atsisakoma, Kredito gavėjo sumokėtas Kredito pratęsimo mokestis Kredito gavėjo pasirinkimu užskaitomas kaip mokėjimas pagal Kredito sutartį arba grąžinamas Kredito gavėjui. Apie savo pasirinkimą Kredito gavėjas informuoja Kredito davėją raštu, siųsdamas pranešimą Kredito davėjo buveinės adresu. Pratęsus Kredito terminą, naujas Kredito terminas skaičiuojamas nuo nustatytos paskutinės Kredito grąžinimo dienos.

5.6. Apie sprendimą dėl Kredito termino pratęsimo Kredito gavėjas informuojamas trumpąja žinute. Kredito davėjui tenkinus Kredito gavėjo prašymą dėl Kredito termino pratęsimo, Kredito gavėjui el. paštu išsiunčiama nauja Sąskaita su nauju grąžinimo terminu.

 5.7. Kredito davėjas tuo pačiu metu Kredito gavėjui suteikia tik vieną Kreditą. Pakartotinu Kreditu nėra laikomas Kredito termino pratęsimas Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. Kredito gavėjas turi teisę paprašyti Kredito antrą ir kitus kartus tik jei jis sumokėjo visas Kredito sutartyje nustatytas įmokas, siekdamas visiškai grąžinti ankstesnį Kreditą, deramai įvykdė kitas Kredito sutartyje nustatytas pareigas.

6. MOKESČIAI

6.1. Už naudojimąsi kreditu, kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurios procentinė išraiška yra pateikiama šios sutarties specialiosiose sąlygose, kurios yra apskaičiuojamos nuo kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje nurodytų ir į sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie kredito gavėjo pageidaujamą gauti kredito sumą ir kredito grąžinimo terminą

6.2. Papildomai, be Palūkanų, Kredito gavėjui gali būti taikomas Kredito pratęsimo mokestis.

6.3. Kredito gavėjo išlaidos, kurias jis patiria dėl mokesčių, taikomų kredito įstaigų, priimančių ir/ar vykdančių atitinkamus kredito gavėjo pagal šią sutartį atliekamus mokėjimus, nėra įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą.

7. KREDITO GRĄŽINIMAS

7.1. Kredito gavėjas sumoka Kredito davėjui Bendrą mokamą sumą, taip pat kitus su Kredito suteikimu susijusius mokesčius, jei jie yra taikomi, mokant vienu mokėjimu paskutinę Kredito termino dieną.

7.2. Kredito terminas pradedamas skaičiuoti Kredito išdavimo dieną.

7.3. Kredito gavėjas grąžina Kreditą, taip pat sumoka visus kitus mokesčius, jei jie yra taikomi, pavedimu į Kredito davėjo išsiųstoje Sąskaitoje nurodytą Banko sąskaitą 7.1. p. nurodyta tvarka. Kredito gavėjo įmokos laikomos atliktomis tą dieną, kai pinigų suma įskaitoma į Kredito davėjo Banko sąskaitą. Jeigu Kredito termino paskutinė diena yra poilsio ar švenčių diena, Kredito termino paskutinė diena laikoma pirmoji po jos einanti darbo diena. Suteiktas Kreditas taip pat gali būti grąžinamas bei visi kiti mokesčiai, jei jie yra taikomi, gali būti sumokami per PERLO terminalus, PERLO terminalo darbuotojui pateikus Kredito gavėjui Kredito davėjo pateiktą Sąskaitą. Apie gautą tinkamai sumokėtą mokėjimą Kredito gavėjas yra informuojamas trumpąja žinute.

7.4. Kartu su Kredito sutarties Specialiosiomis sąlygomis Kredito davėjas nusiunčia Kredito gavėjui Sąskaitą Kredito gavėjo registracijos metu nurodytu el. pašto adresu. Kredito gavėjas patvirtina, jog jam yra suprantama, kad prievolė grąžinti Kreditą bei mokėti kitus mokėjimus, jei tokie taikomi, nepriklauso nuo Sąskaitos pateikimo ir / ar gavimo apmokėjimui. Sąskaita apmokėjimui yra galiojanti ir be Kredito davėjo parašo bei pateikta elektroniniu būdu. Sąskaita apmokėjimui skirta išimtinai tik informacijai suteikti. Sąskaitos apmokėjimui nepateikimas neatleidžia Kredito gavėjo nuo Kredito sutarties vykdymo.

7.5. Atlikdamas bet kokį mokėjimą, Kredito gavėjas privalo nurodyti šiuos rekvizitus: mokėtojo (Kredito gavėjo) vardą, pavardę, asmens kodą, Kredito davėjo pavadinimą, įmonės registracijos kodą, Kredito davėjo sąskaitą ir apmokamos Sutarties numerį. Kai mokėjimą už Kredito gavėją atlieka kitas asmuo, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodyti šie duomenys: Kredito gavėjo vardas, pavardė ir asmens kodas bei apmokamos Sutarties numeris.

7.6. Kredito davėjui gavus iš Kredito gavėjo mokėjimą, kuriame nenurodytas bent vienas Bendrųjų sąlygų 7.5. p. numatytas rekvizitas, kredito davėjas mokėjimą įskaito atsižvelgdamas į mokamą sumą, mokėjimo laiką ir kitas aplinkybes, pagal kurias galima nustatyti kredito gavėjo valią.

7.7. Kredito gavėjas supranta ir sutinka, jog Kredito davėjas įskaitytų jo atliktus mokėjimus, kuriais dengiami Kredito davėjo reikalavimai Kredito gavėjui, tokiu eiliškumu: (i) pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos, (ii) palūkanos ir administravimo mokesčiai, (iii) kredito suma. Priverstinio skolos išieškojimo atveju pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos yra užskaitomos po to, kai yra pilnai grąžintos palūkanos, administravimo mokesčiai ir kredito suma.

7.8. Kredito gavėjas turi teisę grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino. Kredito gavėjo prievolė yra įvykdoma šios sutarties 7.5. p. nustatyta tvarka, grąžinant Bendrą mokėtiną sumą, iš anksto apie tai pranešus kredito davėjui raštu. Tai padaręs kredito gavėjas turi teisę į bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio kredito sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos ir administravimo mokesčiai bei išlaidos7.9. Kredito gavėjas norėdamas grąžinti Kreditą ar jo dalį viršijančią nustatytos įmokos dydį privalo informuoti Kredito davėją ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki būsimo mokėjimo.

7.9.1. Kredito gavėjui laiku neinformavus Kredito davėjo apie planuojamą Kredito ar jo dalies viršijančios nustatytos įmokos dydį sumokėjimą, Kredito davėjas pasilieka teisę neperskaičiuoti Kredito kainos.

7.9.2. Kredito gavėjui sumokėjus vėliau ar ansksčiau nei buvo pranešta Kredito gavėjui apie Kredito ar jo dalies viršijančios nustatytos įmokos dydį sumokėjimą, Kredito davėjas pasilieka teisę neperskaičiuoti Kredito kainos.

7.10. Kredito gavėjui sumokėjus didesnę pinigų sumą negu privaloma mokėti pagal šios Sutarties nuostatas, ši permoka kredito gavėjo prašymu yra grąžinama į kredito gavėjo nurodytą banko sąskaitą arba panaudojamos kitu, kredito gavėjo nurodytu, būdu. Kredito gavėjui suteikus naują kreditą, permokėtos sumos kredito gavėjo rašytiniu pareiškimu, pateikiamu šios sutarties 13.3. p. nustatytais būdais, arba kredito davėjo sprendimu yra įskaitomos į kredito gavėjo mokėtinas sumas.

 

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ. MOKĖJIMŲ NEĮVYKDYMO TEISINĖS PASEKMĖS

8.1. Jei Kredito gavėjas pradelsia Kredito sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytą Kredito grąžinimo terminą, Kredito gavėjas privalo mokėti 0,05% delspinigių nuo visos pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną.  Delspinigiai nuo visos pradelstos sumokėti sumos yra skaičiuojami ne ilgiau kaip už bendrą 180 dienų laikotarpį. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui nėra taikomi.

8.2. Jei sudarant šią sutartį buvo taikoma bendros vartojimo kredito kainos nuolaida (nurodyta sutarties specialiosiose sąlygose), kredito gavėjui praleidus kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų (jei taikomos) mokėjimo terminą, po termino praleidimo yra skaičiuojama bendra kaina už naudojimąsi kreditu netaikant jokių nuolaidų, tačiau visais atvejais kredito davėjas neturi teisės reikalauti grąžinti kredito gavėjui jau suteiktos nuolaidos.   

8.3. Kredito gavėjas atlygina Kredito davėjui visas išlaidas ir patirtus nuostolius, kuriuos patyrė Kredito davėjas, jei Kredito gavėjas Kredito davėjui pateikė neteisingą informaciją.

8.4. Norėdamas paskatinti Kredito gavėją vykdyti įsipareigojimus, Kredito davėjas turi teisę skambinti gavėjui bei siųsti pranešimus ir priminimus Kredito paraiškoje nurodytu Kredito gavėjo mobiliojo telefono numeriu ir elektroninio pašto adresu. Kredito davėjas neatsako, jei dėl pirmiau minėtų veiksmų informacija apie Kredito gavėjo įsipareigojimus Kredito davėjui tampa žinoma tretiesiems asmenims.

8.5. Kredito gavėjui pradelsus vykdyti savo finansines prievoles, Kredito davėjas elektroninio pašto adresu arba registruotu paštu siunčia pranešimą Kredito gavėjo nurodytu gyvenamosios vietos adresu padengti įsiskolinimą ir tinkamai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Kredito gavėjas savo finansines prievoles privalo įvykdyti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos. Pranešimu kredito gavėjas įspėjamas apie teisinius padarinius neįvykdžius finansinių prievolių per papildomą terminą – perdavimą administruoti įsiskolinimą tretiesiems asmenims, kreipimąsi į teismą ir priverstinio skolos išieškojimo procedūras, pareigą apmokėti delspinigius, procesines palūkanas, taip pat skolos išieškojimo sąnaudas.

8.6. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti sutartį ir pareikalauti sumokėti visą  kredito sumą, , administravimo mokesčius, palūkanas ir kitas pagal šios sutarties bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas mokėtinas sumas LR Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnyje ir kituose taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais. Pranešimas apie sutarties nutraukimą yra pateikiamas šios sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu kredito gavėjo elektroninio pašto arba gyvenamosios vietos adresu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki numatomos sutarties nutraukimo dienos. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 5 (penkioms) dienoms po jo išsiuntimo.

 

8.7 Kredito davėjo išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti, išsaugoti ir/ar įgyvendinti savo pažeistas teises pagal sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant priminimo žinučių ir laiškų kredito gavėjui siuntimo išlaidos, išlaidos trečiųjų asmenų paslaugoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos), kurios nėra žinomos kredito davėjui iš anksto, nėra įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą ir, jei kredito davėjas patiria šias išlaidas, šios išlaidos turi būti atlyginamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.9. Kredito gavėjui įvykdžius savo finansines prievoles po 8.6. p. nurodyto pranešimo išsiuntimo dienos, Kredito gavėjas privalo nedelsiant pranešti Kredito davėjui apie įvykdytas finansines prievoles telefonu ir/ ar elektroniniu paštu.

9. ATSISAKYMO TEISĖ. KREDITO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties per apsisprendimo laikotarpį, kuris prasideda nuo lėšų pagal sudarytą kredito sutartį kredito gavėjui išmokėjimo dienos ir baigiasi po dviejų kalendorinių dienų. Naudodamasis šia teise, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki apsisprendimo laikotarpio pabaigos privalo: (i) šios sutarties 9.3 p. nustatytais būdais pranešti apie tai kredito davėjui ir (ii) grąžinti kredito davėjui visą jam išmokėtą kredito sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Pranešime kredito gavėjas neprivalo nurodyti sutarties atsisakymo priežasčių.

9.2. Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos arba nuo LR Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytos dienos (jei ji yra vėlesnė už sutarties sudarymo dieną). Naudodamasis šia teise, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki šiame punkte nustatyto termino pabaigos privalo: (i) šios sutarties 9.3 p. nustatytais būdais pranešti apie tai kredito davėjui ir (ii) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo kredito davėjui dienos grąžinti kredito davėjui visą jam išmokėtą kredito sumą bei sumokėti palūkanas ir administravimo mokesčius, susikaupusius nuo dienos, kurią buvo išmokėtas kreditas, iki kredito grąžinimo dienos. Palūkanos ir administravimo mokesčiai apskaičiuojami pagal sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas normas. Kredito sutarties atsisakymo atveju Kredito davėjas neturi teisės iš Kredito gavėjo gauti jokios kitos kompensacijos.

9.3. Kredito gavėjas pranešime raštu dėl vienašališko Kredito sutarties atsisakymo nurodo: Kredito gavėjo vardą, pavardę, asmens kodą; pranešimą dėl Kredito sutarties atsisakymo ir išankstinį Kredito grąžinimą; pareiškimo sudarymo vietą ir laiką; savo parašą.

9.4.Kredito davėjas turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti sutartį ir pareikalauti sumokėti visą  kredito sumą, , administravimo mokesčius, palūkanas ir kitas pagal šios sutarties bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas mokėtinas sumas LR Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnyje ir kituose taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais. Pranešimas apie sutarties nutraukimą yra pateikiamas šios sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu kredito gavėjo elektroninio pašto arba gyvenamosios vietos adresu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki numatomos sutarties nutraukimo dienos. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 5 (penkioms) dienoms po jo išsiuntimo.

 

10. ASMENS DUOMENYS, JŲ TVARKYMO SĄLYGOS IR TVARKA

10.1. Kredito davėjas patvirtina, jog jis yra registruotas LR Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre.

10.2 Kredito gavėjas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Kredito davėją dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Kredito davėjui  pratęsiant su Kredito gavėju sudarytas sutartis ar Kredito davėjui įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

10.2.1. Kredito davėjas įskaitant tai pačiai įmonių grupei priklausanti bendrovė, gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 10.3. punkte išvardintus Kredito gavėjo duomenis asmens tapatybės nustatymo, paskolų (finansavimo) sutarčių sudarymo ir vykdymo, tinkamo klientų mokumo įvertinimo prieš sudarant paskolų sutartis ir įsiskolinimo valdymo, tinkamo finansavimo paslaugų teikimo klientams, įmonės teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo tikslais ar kitose sutartyse, sudarytose su Kredito davėju, nurodytais tikslais.

10.2.2. Šiais tikslais Kredito davėjas perduotų turimus Kredito gavėjo duomenis savo dukterinėms, patronuojančioms, kitoms Kredito davėjo grupės įmonėms, ir Kredito davėjo įgaliotiems asmenims, įskaitant bet neapsiribojant, duomenų tvarkytojams.

 

10.3. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas gautų (sutikrintų) ir tvarkytų (surinktų, laikytų, saugotų, registruotų, įvestų, pristatytų, perduotų, persiųstų, vertintų) tokius Kredito gavėjo duomenis:

10.3.1 asmens tapatybės duomenys bei duomenys kontaktams: vardas (-ai), pavardė, asmens kodas (įskaitant pasikeitusius), deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas, mobiliojo telefono numeris (-iai), asmens dokumentų duomenys, el. pašto adresas (-ai) (įskaitant pasikeitusius), banko sąskaitų numeriai (įskaitant pasikeitusius),šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, mirties data (jeigu asmuo miręs) kompiuterio IP adresas;

10,3.2 finansinės padėties duomenys: darbdavys, darbovietė, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo, autorine ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, savininkų, ūkinių bendrijų narių pajamos, kitos gaunamos draudžiamosios pajamos (įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo neperiodines ir periodines išmokas), gaunamų pajamų rūšis ir pobūdis;

10.3.3. finansinių įsipareigojimų (įskaitant užtikrintus) ir jų vykdymo duomenys: kredito paraiškų duomenys, pageidauti, pageidaujami gauti ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija, užklausų apie Kredito gavėjo kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą;

10.3.4.ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija, ir kiti kredito gavėjo pateikti bei registraciją patvirtinančiame bankiniame pavedime nurodyti duomenys;

10.3.5 kita su išvardytais duomenimis susijusi informacija bei informacija, kurią pateikia kredito gavėjas, reikalinga atlikti jo kreditingumo vertinimą.

10.4.Kredito gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys (asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, išsilavinimas,  mirties data,  vardas, pavardė, šeimyninė padėtis,  gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, deklaruota gyvenamoji vieta,  banko sąskaitų numeriai, nepilnamečių vaikų, , IP adresas, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, pajamų rūšis ir pobūdis bei kita informacija, reikalinga atlikti kredito gavėjo kreditingumą), būtų tvarkomi (saugomi) kredito davėjo duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje), registruotų Asmens duomenų registre.

10.5. Kredito gavėjui neįvykdžius kredito sutartyje nustatytų prievolių, kredito davėjas turi teisę kredito gavėjo asmens duomenis, išskyrus duomenis apie veiksnumą ir/ar jo apribojimus, asmens mokumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais teikti UAB „Creditinfo Lietuva“, taip pat, prieš tai informavęs kredito gavėją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

10.6. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas įrašytų Šalių telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami Kredito sutarties sudarymo faktui ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

10.7. Registracijos metu Kredito gavėjas registracijos formoje atitinkamoje vietoje turi uždėti varnelę, kuria patvirtina, kad perskaitė, susipažino su Bendrosiomis sąlygomis ir  Sutikimu tvarkyti asmens duomenis.Toks Kredito davėjo sutikimas dėl jo duomenų naudojimo ir tvarkymo yra prilyginimas jo sutikimui raštu.

10.8. Kredito davėjas tvarko Kredito gavėjo asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia norint pasiekti Kredito sutarties tikslus. Kredito gavėjo asmens duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo laikotarpiui asmens duomenys yra sunaikinami.

10.9. Kredito gavėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

10.9.1. pateikdamas Kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Kredito davėjas teikia Kredito gavėjui kartą per kalendorinius metus.

10.9.2. pateikdamas Kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Kredito gavėjas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Kredito davėjo nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos Kredito gavėjo prašymus tinkamas Kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie Kredito gavėją, Kredito davėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti Kredito sutartį.

10.9.3. turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje informacinėje sistemoje „Infobankas“, gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Nesutikimas išreiškiamas pildant Kredito paraišką, nuimant varnelę nuo sakinio „Sutinku gauti naujienas ir pasiūlymus iš LitCredit.lt“.

10.9.4. Pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

10.10. Kredito gavėjas gali daryti įtaką visoms šios sutarties 10 skyriuje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą, išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu kredito gavėjas privalo kreiptis į kredito davėją ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šios sutarties 8 skyriaus sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai.

11. Konfidencialumas

11.1. Bendrovė patvirtina, kad bet kokia informacija apie Naudotoją, susijusi su šių Taisyklių ir Vartojimo kredito sutartimi, yra laikoma konfidencialia. Bendrovė įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad Naudotojo konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Naudotojas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.

11.2. Naudotojas privalo maksimaliomis pastangomis saugoti slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo, imtis visų prieinamų priemonių slaptažodžio slaptumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Kilus mažiausioms abejonėms dėl to, jog tretieji asmenys galėjo sužinoti visą ar dalį slaptažodžio, Naudotojas privalo nedelsiant jį pasikeisti.

12. Ginčų sprendimo tvarka ir sąlygos

12.1.Kredito gavėjų ginčai su kredito davėju (ar tarpininkais) nagrinėjami Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir kredito davėjo patvirtintose Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

12.2.Kredito gavėjas, manantis, kad kredito davėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarties ar su jais susijusių santykių, turi teisę kreiptis į teismą arba į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją – Lietuvos banką. Vartotojo kreipimasis į Lietuvos banką neatima vartotojo teisės kreiptis į teismą

12.3.Kredito gavėjas, manantis, kad kredito davėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarties ar su jais susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką privalo raštu kreiptis į kredito davėją, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Kredito davėjas šį kreipimąsi nagrinėja neatlygintinai. Rašytinis pareiškimas yra teikiamas sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu kredito davėjo adresu. Kredito davėjas privalo išnagrinėti kredito gavėjo kreipimąsi ir pateikti kredito gavėjui motyvuotą atsakymą dėl jo reikalavimo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos.

12.4.Kredito gavėjas, kurio Kredito davėjo atsakymas netenkina, turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į Lietuvos banką per 3 mėnesius nuo jį netenkinančio kredito davėjo atsakymo gavimo dienos. Jeigu kredito davėjas per šios sutarties 7.3. p. nurodytą terminą kredito gavėjui neatsako, kredito gavėjas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo per 3 mėnesius nuo šio termino pabaigos.

 

 

13. Baigiamosios nuostatos

 

13.1.Ši sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet (i) sutarties pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; (ii) kredito davėjo veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus; (iii) kai tai būtina keičiant kredito teikimo technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina kredito gavėjo teisinės padėties. Tokio pobūdžio sutarties pakeitimai gali būti daromi vienašališkai kredito davėjo, tačiau nesutinkantis su pakeitimais kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties 3 dalyje nurodyta tvarka ir terminais.

13.2.Kredito davėjas turi teisę šios sutarties vykdymui ir visoms ir/ar daliai šioje sutartyje nurodytų funkcijų, teisių bei įsipareigojimų vykdymui savo nuožiūra pasitelkti bet kokius trečiuosius asmenis, įskaitant, bet neapsiribojant kredito davėjo grupės įmones, turinčius teisę šios sutarties vykdymo tikslais administruoti kredito gavėjo ir kredito davėjo mokėjimus, įskaitant piniginių lėšų surinkimą bei išmokėjimą iš depozitinės sąskaitos, valdomos pagal teisės aktuose nustatytas patikėjimo teisiniams santykiams taikomas nuostatas, šioje sutartyje nustatyta tvarka rinkti, apdoroti ir/ar naudoti kredito gavėjo asmens duomenis, ir/ar atlikti bet kokius kitus veiksmus ir funkcijas, kurios kredito davėjo sprendimu yra perduodamos tretiesiems asmenims (įskaitant, bet neapsiribojant kredito davėjo grupės įmones).

13.3.Visi kredito gavėjo pranešimai ar prašymai vykdant šią sutartį gali būti pateikti kredito davėjui registruotu laišku ar elektroniniu paštu kredito davėjo adresais, nurodytais specialiosiose sąlygose. Kredito davėjas visus pranešimus ar prašymus teikia kredito gavėjui siųsdamas juos trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindamas į kredito davėjo duomenų bazėje registruotą kredito gavėjo mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdamas pranešimą individualioje kredito gavėjo paskyroje.

13.4.Kredito gavėjas negali perleisti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį be išankstinio kredito davėjo sutikimo. Kredito davėjas turi teisę be perleisti jo teises ir pareigas pagal sutartį be kredito gavėjo sutikimo tik asmenims, kurie yra įrašyti viešąjį  vartojimo kredito davėjų sąrašą, laikantis Lietuvos banko nustatytų reikalavimų.

13.5.Kredito davėjas yra įtrauktas į vartojimo kredito davėjų sąrašą. kredito davėjo veiklą prižiūri Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, kurios adresas (korespondencijai) - Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva

Bendrosios sąlygos patvirtintos 2016 metų vasario 1 d.

 

Skolinkis atsakingai


Pasirinkite sumą ir terminą
Kokią sumą norite pasiskolinti?
Kreditas
Kokią sumą norite pratęsti:
300 EUR
Kiek dienų ?
Terminas
30 dienų
Pratęsimas
Kreditas
 EUR
Palūkanos
 EUR
Adm. mokestis
 EUR
Terminas
 dienų
Viso
 EUR
Gauti kreditą
SLIDER_TERMS
Kredito grąžinimo diena 
MPN %
BVKKMN %
Pratęsimas
 dienų
 EUR
 dienų
 EUR


Darbo laikas ir kontaktai
Darbo dienomis Savaitgaliais ir švenčių dienomis 
8:00 - 18:00
Nedirbame 
8 61622622
info@litcredit.lt
litcredit.lt