SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

 

Paga lLR finansų įstaigų įstatymo reikalavimus UAB LITKREDITAS (toliau - Bendrovė), įmonės kodas 303941855, buveinė  Ulonų g. 5, Vilnius  LT-02103,sudarydamasandoriu s l finansinpaslauteikimoprivaloveiktisaugiaibeipatikimai,užkirsti keliąiš sudaromųsandoriųkylančiaigalimairizikai.TodėlBendrovė,prieš priimdama sprendimą suteikti vartojimo kreditąarprisiimtiįsipareigojimusužsavoKlientą,privalo į sitikinti vartojimo kredito prašančio asmens tapatybe, o taip pat ,kad:

(A)           įsigyjamas finansinis turtas arba kitas turtas, iš kurio ateityje gali būti tenkinamas Bendrovės reikalavimas, tikrai yra, ir iš jo gali būti tenkinamas Bendrovės reikalavimas;

(B)            Kliento finansinė bei ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad Klientas sugebės įvykdyti įsipareigojimus;

(C)           Klientas vykdė ir vykdo savo finansinius įsipareigojimus kitoms įstaigoms.

Šiems tikslam s įgyvendinti Klientas turi pateikti toliau išvardytusduomenis. Klientui nepateikus savo asmens duomenų,Bendrovėneturėsgalimybėsįvertinti Kliento kreditingumobeivaldyti įsiskolinimo.

Bendrovė ,vykdydamasavopareigas,užtikrinaasmensduomenųsaugumą.Visi Bendrovės, įskaitant tai pačiai įmonių grupei priklausančių bendrovių,darbuotojai,atstovaibeiatstovų darbuotojai,kuriesužinoasmensduomenų paslaptį, privaloją saugot i netir pasibaigu s darboar sutartiniam s santykiams. Bendrovė, įskaitant tai pačiai įmonių grupei priklausančios bendrovės, įgyvendin a tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinioarneteisėtosunaikinimo,pakeitimo,atskleidimo,taippatnuo betkokiokitoneteisėto tvarkymo.

Kliento pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai suprantami ir tikrinami kaip Kliento asmenine ir bendrąja jungtine nuosavybe priklausančios (šeimos) pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai, neatsižvelgiant į tai, kieno vardu (Kliento ar jo sutuoktinio(~ės)) jie registruoti. Teikdamas šį sutikimą Klientas pareiškia ir patvirtina, kad jis turi teisę teikti šį sutikimą dėl visų bendrąją jungtine nuosavybe esančio turto, pajamų ir įsipareigojimų tikrinimo , neatsižvelgiant į tai, kieno vardu (Kliento ar jo sutuoktinio(~ės)) jie registruoti .

Dėl to šis sutikimas yra laikomas sutikimu tvarkyti Kliento ir jo pateiktus duomenis apie sutuoktinį(~ę), kiek tai susiję su Kliento asmeniniu ar bendrąja jungtine nuosavybe priklausančiu turtu, pajamomis ir įsipareigojimais, šiame sutikime nustatyta apimtimi ir tvarka.

Bendrovei pareikalavus, Klientas privalo pateikti atskirą rašytinį savo sutuoktinio(~ės) sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Šis sutikimas taip pat yra laikomas besąlygišku ir neatšaukiamu Kliento nurodymu bankui ar kredito įstaigai, iš kurios buvo sumokėtas registracijos Bendrovės valdomoje sistemoje www.litcredit.lt mokestis, pateikti patvirtintą Kliento asmens tapatybės dokumento, kurio originalas buvo pateiktas tam bankui ar kredito įstaigai atitinkamos sąskaitos atidarymo metu, kopiją.

Atsižvelgiantįpirmia unurodytąBendrovėsteisėtąinteresąbei siekiant įgyvendint i Kliento interesus, Klientassutinka,kad Bendrovė tvarkytų Kliento asmens duomenis, įskaitant ir duomenis apie Kliento asmenine ar bendrąja jungtine nuosavybe priklausantį turtą, pajamas ir įsipareigojimus neatsižvelgiant į tai, kieno vardu (Kliento ar jo sutuoktinio(~ės)) jie registruoti, bei jo sutuoktinį (~ę), kiek tai susiję su Kliento kreditingumo vertinimu, šiame sutikime nurodytomis sąlygomis:

1.               Bendrovė patvirtina, jog ji yra registruota Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre.

2.               Klientas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Bendrovę dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Bendrovei pratęsiant su Klientu sudarytas sutartis ar Bendrovei įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

2.1.    Bendrovė, įskaitant pačiai įmonių grupei priklausančios bendrovės, gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 4 punkte išvardintus Kliento duomenis tapatybės nustatymo, p askolų (finansavimo) sutarčių sudarymo ir vykdymo, tinkamo klientų kreditingumo įvertinimo prieš sudarant paskolų sutartis ir įsiskolinimo valdymo, tinkamo finansavimo paslaugų teikimo klientams, įmonės teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo tikslais bei kitose sutartyse su Bendrove nurodytais tikslais.

2.2.    šiais tikslais Bendrovė perduotų turimus Kliento duomenis savo dukterinėms, patronuojančioms, kitoms Bendrovės grupės įmonėms, ir Bendrovės įgaliotiems asmenims, įskaitant bet neapsiribojant, duomenų tvarkytojams .

3.               Klientas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Kliento asmens duomenis, įskaitant ir duomenis apie Kliento asmenine ar bendrąja jungtine nuosavybe priklausantį turtą, pajamas ir įsipareigojimus neatsižvelgiant į tai, kieno vardu (Kliento ar jo sutuoktinio(~ės)) jie registruoti, – Bendrovei paprašius pateiktų 4 punkte nurodytus asmens duomenis.

4.               Bendrovės tvarkomi asmens duomenys:

4.1.               asmens tapatybės duomenys bei duomenys kontaktams: vardas (-ai), pavardė, asmens kodas (įskaitant pasikeitusius), deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas, mobiliojo telefono numeris (-iai), asmens dokumentų duomenys, el. pašto adresas (-ai) (įskaitant pasikeitusius), banko sąskaitų numeriai (įskaitant pasikeitusius), šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų skaičius, mirties data (jeigu asmuo miręs), kompiuterio IP adresas;

4.2.               finansinės padėties duomenys: darbdavys, darbovietė, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo, autorine ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, savininkų, ūkinių bendrijų narių pajamos, kitos gaunamos draudžiamosios pajamos (įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo neperiodines ir periodines išmokas), gaunamų pajamų rūšis;

4.3.               finansinių įsipareigojimų (įskaitant užtikrintus) ir jų vykdymo duomenys: kredito paraiškų duomenys, pageidauti, pageidaujami gauti ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija, užklausų apie kliento kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą;

4.4.               ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija ir kiti kliento pateikti bei registraciją patvirtinančiame bankiniame pavedime nurodyti duomenys;

4.5.               kita su išvardytais duomenimis susijusi informacija bei informacija, kurią pateikia kredito gavėjas, reikalinga atlikti jo kreditingumo vertinimą.

5.               Klientas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys (asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, mirties data,vardas, pavardė, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, deklaruota gyvenamoji vieta,  banko sąskaitų numeriai, nepilnamečių vaikų skaičius, IP adresas, įdarbinimai, atleidimai, vertimąsis ūkine, sporto, atlikėjo ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, pajamų rūšis ir pobūdis , būtų tvarkomi (saugomi) Bendrovės duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje), registruotų Asmens duomenų registre.

6.               Klientui neįvykdžius kredito sutartyje nustatytų prievolių, Bendrovė turi teisę, nepažeidžiant asmens interesų ir teisės aktų reikalavimų, Kliento asmens duomenis , asmens kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais teikti UAB „Creditinfo Lietuva“, taip pat, prieš tai informavęs Klientą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

7.               Klientas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

7.1.               pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia Klientui kartą per kalendorinius metus.

7.2.               pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Klientas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Bendrovės nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos Kliento prašymus tinkamas kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie Klientą, Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti kredito sutartį.

7.3.               turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje informacinėje sistemoje „Infobankas“, gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Nesutikimas išreiškiamas pildant Kredito paraišką, nuimant varnelę nuo sakinio „Sutinku gauti naujienas ir pasiūlymus iš LitCredit.lt“.

7.4.               pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

8.               Klientas sutinka, kad Bendrovė, ar Bendrovės įgalioti asmenys, įrašytų Bendrovės ir Kliento, o taip pat Bendrovės ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami Kliento asmens duomenys, telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

9.        Šis Kliento sutikimas yra sudaromas ir pasirašomas parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, klientui prisijungus prie Bendrovės internetinės klientų registracijos skilties adresu https://www.litcredit.lt/lt/client/register , supildant registracijai būtinus duomenis ir uždedant varnelę ties patvirtinimo tekstu „Susipažinau su Bendrosiomis kredito sutarties sąlygomis ir Asmens duomenų tvarkymo sąlygomis“ bei paspaudžiant mygtuką „Registruotis“. Bendrovei pareikalavus, Klientas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasirašyti ir pateikti Bendrovei rašytinę šio sutikimo kopiją.

10.            Klientas gali daryti įtaką visoms šiame sutikime esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą, esančią šiame sutikime, išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu klientas privalo kreiptis į Bendrovę ir pradėti sąžiningas derybas dėl šio sutikimo sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šis sutikimas yra laikomas sudarytu aptarus jį individualiai.

Esant prieštaravimams tarp vartojimo kredito sutarties, www.litcredit.lt sistemos naudojimo taisyklių ar kitų dokumentų, pirmenybė yra teikiama šio sutikimo nuostatoms.